Nazwa Beneficjenta: FIBER – PLAST Krzysztof Kubal
Tytuł Projektu: „Wdrożenie innowacji technologicznej w postaci nowego materiału kompozytowego na bazie włókien naturalnych wytwarzanego w technologii pultruzji”
Celem projektu jest wdrożenie innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę badawczą w ramach etapu usługowego w postaci zupełnie nowego materiału kompozytowego na bazie włókien naturalnych oraz rozpoczęcie produkcji.

Całkowita wartość projektu: 984 000,00 PLN

Koszty kwalifikowane: 800 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 560 000,00 PLN

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP